Клуб

Всеки, който желае да се присъедини към Спортен клуб ГРАВИТИ може да го направи, като ни изпрати своето запитване чрез контактната форма и попълни тази МОЛБА. Ще получите отговор с решението от вашата молбата и последващи напътствия за регистрацията.

Членовете на клуба получават:
– Клубно джърси (цвят по избор, като червеният е запазен за отбора)
Клубна карта с намаления при нашите партньори
– Клубни карания и съвети от състезателите
– 10% намаление в байк училището

Такси:
– Встъпителна такса в размер на 40 лв.
– Месечен членски внос в размер на 5 лв. (Членски внос не се дължи за месеца, в който сте подали молба за кандидатсване.)

По желание: Състезателен лиценз от БКС – дава право за участие в професионални състезания по колоездене. За него са необходими:
– 1 бр. снимка (паспортен формат)
– Попълнен формуляр
– Медицински преглед
– Спортно-състезателна застраховка
– Заплаща се допълнително

Желателно е членовете на клуба да имат сключена планинска застраховка или застраховка живот по време на членството си в клуба.

 

Откъс от Устава на Сдружението, касаещ членството в Спортен Клуб ГРАВИТИ:

ЧЛЕНСТВО

Общи разпоредби

чл. 8.1.    (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице.

(3) Лицата по ал. 2 могат да придобият качеството „член” на Сдружението, само ако приемат Устава и условията за членство и заплатят първия членски внос.

 

Права, Задължения и Отговорност

чл. 8.2. Всеки Член на Сдружението има право:

 1.  Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото Събрание;
 2.  Да бъде избиран в неговите Органи;
 3.  Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 4.  Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите на дейността му.

чл. 8.3. Всеки Член на Сдружението е длъжен:

 1.  Да внася редовно членския си внос;
 2.  Да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото Събрание и Управителя;
 3.  Да работи за реализиране на целите и предмета на дейност на Сдружението и за издигане на неговия обществен авторитет.
 4.  С действията си да не уронва авторитета и доброто име на Сдружението или на неговите членове;

чл. 8.4.    (1)  За задълженията на Сдружението всеки Член отговаря до размера на внесения членски внос.

(2) Член на Сдружението не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

чл. 8.5.  Правата и задълженията на Членовете, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на Членството.

 

Условия за Членство

чл. 8.6.    (1) Всеки кандидат за Член на Сдружението трябва да изпълни следните условия:

1. Да декларира че приема Устава;

2. Да заплати първия членски внос.

(2) Юридическите лица, които кандидатстват за членство в Сдружението представят и актуално състояние от съдебната си регистрация, издадено не по-рано от три месеца  преди представянето му, а за неперсонифицираните дружества удостоверение от регистъра Булстат, издадено не по-рано от три месеца преди представянето му.

(3) Формите на декларацията по т.1 на предходната алинея се одобряват от Управителя.

 

Приемане на нови Членове и прекратяване на Членството

чл. 8.7.     (1) Кандидатите за Членове на Сдружението подават Заявление за членство до Управителя, към което прилагат документите по чл.8.6., ал.1.

(2)    Приемането на нови Членове става с решение на Управителя в срок от два месеца от депозирането на Заявлението за Членство.

(3)    Член на Сдружението може да стане и непълнолетно физическо лице само с писменото съгласие и подпис на неговите родители или настойници.

чл. 8.8. (1) Ако на кандидат за член на Сдружението му бъде отказано приемане, мотивираният отказ се изпраща на кандидата в срок до два месеца от депозирането на Заявлението за Членство.

(2)     При отказ за членство, отхвърленият кандидат може да кандидатства отново най-рано след шест месеца от датата на получаване на отказа.

(3)      При отказ за членство, внесеният първи членски внос се възстановява на отхвърления кандидат веднага след отказа.

чл. 8.9. Членството се прекратява с:

 1.  Едностранно волеизявление от  напускащия Член до Управителя;
 2.  Изключване;
 3.  Юридическото прекратяване или физическа смърт на Член на Сдружението;
 4.  Отпадане – не заплаща членския внос в определения срок и/или не изпълняване на някое условие за членство.

чл. 8.10.   (1) Решението за изключване по т.2 на предходния член е крайна мярка и се взема от Управителя при виновно поведение на Член на Сдружението, което веднага влиза в сила.

(2) Причините за изключване могат да бъдат:

 1. Нарушаване на Устава;
 2. Поведение, факти и/или обстоятелства, които уронват престижа и авторитета на Сдружението.

(3) Всяко решение на Управителя, заедно с причините и мотивите за него, за изключване на Член на Сдружението се оповестява на останалите Членове в срок до три работни дни от вземането му.

(4) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото Събрание, което със свое решение може да възстанови членството на изключения.

(5) Изключен Член на Сдружението може да бъде приет отново за Член най-малко две години след изключването му по реда за приемане на нов Член.

чл. 8.11. (1) Едностранно волеизявление от Член за напускане на Сдружението се оповестява от Управителя (заедно с мотивите, ако има такива) на останалите Членове в срок до три работни дни от депозирането му.

(2) Отпадането на Членове на Сдружението заради неплащане на членския внос в определения срок се констатира от Управителя и се оповестява на останалите Членове след изтичане на всяко календарно тримесечие.

чл. 8.12. При прекратяване на членство, независимо от причините, Членът напуснал Сдружението не получава компенсации за внесения членски внос за периода от приемането му за Член до прекратяване на членството му.

 

Срок на Членство

чл. 8.13. (1) След приемането на нов Член, неговото членство в Сдружението продължава за срок от дванадесет месеца, считано от месеца, следващ плащането на първия членски внос.

(2) Член, който до края на месеца, до който продължава неговото членство е декларирал и удостоверил условията за членство по чл.8.6, ал.1 и ал.2 и е заплатил членския си внос, продължава своето членство в Сдружението с още дванадесет календарни месеца.

 

Почетни членове

чл. 8.14. (1) Управителят може да приема Почетни членове, които са физически лица с особена значимост в обществения и/или стопанския живот и да са дали своето съгласие да съдействат за реализиране на целите и предмета на дейност на Сдружението.

(2) Почетните членове на Сдружението не плащат членски внос и ползват правата по чл.8.2, т.1 и т.3.

(3) Управителят може да освобождава Почетни Членове, които не съдействат в очакваната степен на Сдружението за реализиране на нейните цели и предмет на дейност.

(4) Учредителите се приемат за почетни членове

 

 ЧЛЕНСКИ ВНОС

чл. 9.2.      (1) Членският внос в Сдружението е месечен, като може да бъде внесен и предсрочно.

(2) Месечният членски внос е в размер на 5 лв. (5 лева)

чл. 9.3.     (1) Членовете на Сдружението са длъжни да плащат членския си внос най-късно до края на месеца, до който продължава тяхното членство.

(2)  Член, който не е спазил срока за плащане на членския си внос по предходната алинея отпада като Член на Сдружението.

чл. 9.4. При приемане на нов член, той се задължава да заплати еднократна първоначална такса в размер на 40 лв. (четиридесет лева).

чл. 9.5.     (1) Управителят задължително осигурява своевременно известяване на всеки Член на Сдружението за срока, до който членския внос трябва да бъде заплатен за следващите дванадесет месеца или при разсрочено плащане на вноските преди изтичане на съответния месец

(2) Известяването по предходната алинея се извършва не по-рано от четири и не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за членство чрез писмо с обратна разписка, факс, e-mail или телефонен разговор.